โครงการความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยโรคเรื้อรังโดยกระบวนการศึกษาต่อ
ระดับหลังปริญญาเอกกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา

       สถาบันพระบรมราชชนกและ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมมือในการพัฒนาโครงการ Planning Grant for Chronic, Non-Communicable Diseases and Disorders Across the Lifespan: Fogarty International Research Training Planning Award (NCD-LIFESPAN) (D71) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก National Institute of Health (NIH) , USA ระยะเวลา ๒ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) ซึ่งรายละเอียดในการดำเนินการโครงการนั้น ได้ทำการพัฒนาโครงการ Chronic Non-Communicable Disease and Disorders Across the Lifespan: Fogarty International Research Training Award (NCD-LIFESPAN) (D43) ซึ่งเป็น long term grant  เพื่อขอทุนสนับสนุนจาก NIH อีกครั้ง ซึ่งขณะนี้โครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติสนับสนุนทุนจาก NIH ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี คือตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ – พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมในการดำเนินการดังนี้
. การศึกษาหลังปริญญาเอก (Post doctoral program) ระยะเวลาในการศึกษา ๒ ปีๆ ละ ๒ คน
๒. การอบรมระยะสั้นสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก มี ๒ รูปแบบ
           ๒.๑ Multiple year, short-term training ระยะเวลา ๓ ปีๆ ละ ๓ เดือน จำนวน ปีละ ๓-๔ คน
          ๒.๒ Single year, short-term training ระยะเวลา ๑ เดือน จำนวน ปีละ ๓-๔ คน
๓. การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องโรคเรื้อรังปีละ ๑ ครั้ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร ในหลักสูตรการศึกษาต่อหลังปริญญาเอก (Post doctoral program) และการอบรมระยะสั้น (Short course) ในประเด็นที่เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง

Post - doctoral Program
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศไม่เกิน ๑๐ ปี
๒. คะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกน คือ TOEFL ๕๖๐ คะแนน และสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
๓. มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับโรคเรื้อรังและมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
๔. ผู้สนใจมีอาจารย์ที่ปรึกษา (mentor) ที่มีความรู้ความสามารถและมีผลงานในประเด็นที่ผู้เข้ารับการศึกษาสนใจทั้งในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
๕.ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องทำการลงนามในข้อตกลงที่จะดำเนินการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องหลังจากสำเร็จการศึกษา
๖. มีหนังสือรับรองคุณสมบัติตามข้อตกลงเข้ารับการศึกษาจำนวน 3 ฉบับ

Short–Term Training

๑. Multiple year, short-term training
๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศไม่เกิน ๑๐ ปี
๒) คะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกน คือ TOEFL ๕๖๐ คะแนน และสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
๓) มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับโรคเรื้อรังและมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
๔) ผู้สนใจมีอาจารย์ที่ปรึกษา (mentor) ที่มีความรู้ความสามารถและมีผลงานในประเด็นที่ผู้เข้ารับการอบรมสนใจทั้งในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
๕)ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องทำการลงนามในข้อตกลงที่จะดำเนินการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องหลังจากสำเร็จการศึกษา/อบรมระยะสั้น ๖) มีหนังสือรับรองคุณสมบัติตามข้อตกลงเข้ารับการศึกษาจำนวน ๓ ฉบับ

๒. Single year, short-term training
๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
๒) สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
๓) มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง

แผนการดำเนินการปีที่ ๑

กิจกรรม

ระยะเวลาในการดำเนินการ

การรับสมัคร Post doctoral program

สิงหาคม ๒๕๕๗- ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

การคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

เดือนธันวาคม ๒๕๕๗

ประกาศผลการคัดเลือก

เดือนธันวาคม ๒๕๕๗

เริ่มการศึกษา Post doctoral program (ระยะเวลา ๒ ปี)

เดือนมกราคม ๒๕๕๘ – เดือนธันวาคม ๒๕๕๙

การรับสมัคร short course program ทั้ง ๒ รูปแบบ

๑ มกราคม ๒๕๕๘ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

การคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

เดือนมีนาคม ๒๕๕๘

ประกาศผลการคัดเลือก

เดือนมีนาคม ๒๕๕๘

เริ่ม short course program แบบ Multiple year

เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

เริ่ม short course program แบบ Single year

เดือนมิถุนายน, เดือนกรกฎาคม, เดือนสิงหาคม

ประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องโรคเรื้อรังครั้งที่ ๑

มีนาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยสุรนารี


หมายเหตุ: ขณะนี้เปิดรับเฉพาะ Post Doctoral Program

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อโปรดสมัครได้โดยตรงที่ website ของ School of Nursing, University of Michigan, USA. postdoctoratencd.umich.edu
หรือ
http://nursing.umich.edu/global-outreach/global-collaboration/strengthening-ncd-research-and-training-capacity-thailand

 

หากมีข้อซักถาม โปรดติดต่อ ดร.เบญจพร รัชตารมย์ กลุ่มวิจัย โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐๑๙๗๗
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๖๙๒๘๕๘๖