ข่าวประกาศ


แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 | 895 Views | กองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและวิทยบริการ