ข่าวกิจกรรม


ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการบริหารหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ครั้งที่ 1

วันที่ 20 มกราคม 2563 22 มกราคม 2563 | 1703 Views | กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา
ปัจจุบันการขาดแคลนอัตรากำลังพยาบาลยังเป็นปัญหาของระบบสุขภาพ แม้จะมีการเพิ่มการผลิตพยาบาลวิชาชีพแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการ จากการศึกษาการคาดการณ์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพสำหรับระบบบริการระดับปฐมภูมิในอนาคต (พ.ศ. 2569) ซึ่งครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน และครอบคลุมบริการ คือ (1) การรักษาเบื้องต้นและการแพทย์แผนไทย (2) การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการกำจัดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และ (3) การฟื้นฟูสภาพ พบว่ามีความต้องการพยาบาลวิชาชีพจำนวน 26,249-32,082 คน ความต้องการบุคลากรที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานบริการภายใต้   การควบคุมการกำกับดูแลของพยาบาลวิชาชีพในระดับผู้ช่วยพยาบาลยังคงมีอยู่ ซึ่งกำลังส่วนนี้จะช่วยเสริมการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น โดยทำหน้าที่ที่ไม่ซับซ้อนยุ่งยากสนับสนุนงานของพยาบาลวิชาชีพได้อีกระดับหนึ่ง เพื่อให้การพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทยมีคุณภาพ ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง ในขณะที่การผลิตพยาบาลระดับวิชาชีพยังไม่เพียงพอ วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลระดับผู้ช่วยพยาบาลตอบสนองความต้องการของสังคม ลดภาวะเสี่ยงในผู้รับบริการได้เบื้องต้น
อัลบั้มภาพทั้งหมด

1703
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.