ข่าวกิจกรรม


ประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx โดยผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์และประชุมในส่วนราชการ

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 17 มิถุนายน 2565 | 34 Views | กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา
โครงการประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx โดยผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และประชุมในส่วนราชการ

วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคาร ๔ ชั้น ๖ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ในมาตรา ๔๗ ระบุให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ระบบการประกัน
คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก และกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑ ระบุให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โดยมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ รวมถึงพระราชบัญญัติ
สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๓ การประกันคุณภาพและการประเมิน มาตรา ๔๐ ระบุให้สถาบัน
จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน
 
กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา จึงเห็นควรจัดทำโครงการประชุมพัฒนาบุคลากร เพื่อเรียนรู้
การประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และประชุมในส่วนราชการ เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก เกี่ยวกับหลักการ รายละเอียดเกณฑ์ EdPEX
และเป็นแนวทางในการนำเกณฑ์ dPEx มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และระตับสถาบัน ต่อไป

อัลบั้มภาพทั้งหมด

34
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.