ดาวน์โหลด


การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันพระบรมราชชนก งบลงทุน

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 | 1202 Views | กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
                   เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันพระบรมราชชนก เป็นไปตามนโยบายที่สภาสถาบันพระบรมราชชนกกำหนด จึงขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันพระบรมราชชนก งบลงทุน รายละเอียดโดยสรุปดังนี้
                   1. ให้จัดทำคำของบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และให้จัดทำรายละเอียดประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
                       1.1 ให้จัดทำมาตรฐานครุภัณฑ์ ประกอบด้วย รายการครุภัณฑ์ คุณลักษณะครุภัณฑ์ อัตราส่วนครุภัณฑ์ที่ควรมีต่อนักศึกษา และวิเคราะห์แผนความต้องการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
                        1.2 ให้จัดทำฐานข้อมูลรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับ 3 - 5 ปี ย้อนหลัง (ปี 2561 – 2565) โดยเปรียบเทียบกับกรอบความต้องการเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
                    2. ให้จัดส่งคำของบประมาณและเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังกองยุทธศาสตร์
และส่งไฟล์รูปแบบ Excel และ PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565

1202
VIEWS
0
0
0

ดาวน์โหลดล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.