ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบดำเนินงาน

วันที่ 03 พฤษจิกายน 2565 | 253 Views | กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันพระบรมราชชนก
เป็นไปตามนโยบายที่สภาสถาบันพระบรมราชชนกกำหนด
จึงขอให้กองบริหารก่ารคลังและพัสดุ
ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
งบดำเนินงาน โดยขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการดังนี้
     1. ให้จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบดำเนินงาน สำหรับค่าเช่ารถยนต์ และจัดส่งสำเนาสัญญาเช่ารถยนต์ ทุกรายการที่เสนอตั้งคำของบประมาณ
     2. ให้จัดส่งสำเนาเอกสารรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันพระบรมราชชนก สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565
     3. ขอให้ส่งข้อมูลมายังกองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565

 


เอกสารแนบ

253
VIEWS
0
0
0

ดาวน์โหลดล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.