ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส่วนกลาง)

วันที่ 08 พฤษจิกายน 2565 | 210 Views | กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
สถาบันพระบรมราชชนก ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) ดำเนินการ ดังนี้
            1. ให้ทุกหน่วยงาน ตัดยอดผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามหมวดเงินที่ได้รับจัดสรร ทุกสิ้นเดือน และส่งรายงานผลการเบิกจ่าย ทุกเดือน ต่อผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
            2. ให้ทุกหน่วยงาน รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) ตามหมวดเงินที่ได้รับจัดสรร รายไตรมาส และส่งรายงานดังกล่าว ไปยังกองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ไม่เกินวันที่ 5 ของไตรมาสถัดไป


210
VIEWS
0
0
0

ดาวน์โหลดล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.