ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์)

วันที่ 09 พฤษจิกายน 2565 | 247 Views | กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์

สถาบันพระบรมราชชนก ขอให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้
            1. ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดคณะ ตัดยอดผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามหมวดเงินที่ได้รับจัดสรร ทุกสิ้นเดือน และส่งรายงานผลการเบิกจ่าย ทุกเดือน ต่อคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
                2. ให้คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามหมวดเงินที่ได้รับจัดสรร รายไตรมาส และส่งรายงานดังกล่าว ไปยังกองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ไม่เกินวันที่ 5 ของไตรมาสถัดไป
 

 


247
VIEWS
0
0
0

ดาวน์โหลดล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.