ข่าวประชาสัมพันธ์


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 30 ม.ค. 66 ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก กับ สำนักงานตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 31 มกราคม 2566 | 333 Views | กองบริการวิชาการ
UploadImage
กองบริการวิชาการ สาบันพระบรมราชชนก จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนาม ระหว่าง
สถาบันพระบรมราชชนก กับ สำนักงานตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประชุม
เชิงปฏิบัติการความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสุขภาวะ วันที่ 30 มากราคม 2566
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ
ความต้องการด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพสหวิชาชีพรองรับระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ
ทั้งนี้มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันพระบรมราชชนก ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทั้ง 39 แห่ง CHRO และผู้บริหารทางการพยาบาลระดับประเทศ(CNOR) รวมทั้งสิ้น 176 คน โดยการระดมความคิดเห็น และความต้องการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนในระบบสุขภาพ สรุปภาพรวมหลักสูตรที่ต้องการทั้งระยะสั้น และระยะยาว รายสาขาสอดคล้องกับระบบสุขภาพ(Service plan) ส่งมอบให้คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ ต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/1pTD9xmwVRlYZ3HbzMIEgOhBmkns1Gv-y 

333
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.