ดาวน์โหลด


แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)

วันที่ 15 มีนาคม 2566 | 168 Views | กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงขอให้ส่วนราชการของท่านดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2566) ของวิทยาลัยในสังกัดที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งคืนงบประมาณเหลือจ่าย โดยส่งข้อมูลไปยังกองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ s[email protected] ภายในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 

168
VIEWS
0
0
0

ดาวน์โหลดล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.