ข่าวกิจกรรม


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยในสังกัด เพื่อส่งเสริม วางแผน และวางระบบการดำเนินงานด้านองค์การนักศึกษาของสถาบันพระบรมราช

วันที่ 15 มกราคม 2563 17 มกราคม 2563 | 1417 Views | กองกิจการนักศึกษา

          สถาบันพระบรมราชชนก โดยกองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มีอาจารย์เบญจพร ทิพยผลาผลกุล ผู้อำนวยการกองฯ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยในสังกัด เพื่อส่งเสริม วางแผน และวางระบบการดำเนินงานด้านองค์การนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก ระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม ๒๕๖3  ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี โดย รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ดร.ปัทมา ทองสม เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลากรที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกและผู้แทนนักศึกษาจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 90 คน มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาจารย์ชนะ กร่ำกระโทก ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพัฒนาผู้เรียนนอกชั้นเรียนสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และวิทยากรภายในสถาบันพระบรมราชชนก
          มีการให้ความรู้ ส่งเสริมภาวะผู้นำของนักศึกษา มีการอภิปราย/เสวนาในหัวข้อ “พลิกโฉมบทบาทนักศึกษา : การดำเนินการขับเคลื่อนขององค์การนักศึกษา” รวมทั้งการเปิดโอกาสให้นักศึกษานำเสนอแนวคิดในหัวข้อ “องค์การนักศึกษา : ผู้นำและวิสัยทัศน์” และทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อระดมสมองในหัวข้อ“ ผู้นำองค์การนักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก ทีมงาน และบทบาทหน้าที่ในอนาคต” มีการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก 1 ชุด โดยมีนายกองค์การนักศึกษา คือ นางสาว อรปรียา จันทร์ซ้อน ชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ และมีการวางแผนขั้นแรกในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระบรมราชชนก วันที่ 6 เมษายน 2563 ซึ่งกองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษจะได้ดำเนินการประสาน และติดตามการดำเนินงานต่อไป

 

UploadImage
UploadImage

UploadImage

UploadImage

อัลบั้มภาพทั้งหมด

1417
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.