ดาวน์โหลด


ทบทวนตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI Template) ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567

วันที่ 13 กันยายน 2565 | 979 Views | กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
           1. ทบทวนกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาขีดความความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนทางด้านการเงิน โดยเพิ่มประเด็นการพัฒนาทักษะ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินสำหรับผู้บริหารทุกระดับและการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจรูปแบบการบริหารเงินรายได้ระหว่างสถาบัน คณะ วิทยาลัย ในทิศทางเดียวกัน
           2. ทบทวนกลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าด้านบริหารการเงิน การคลัง และพัสดุ โดยเพิ่มประเด็นการบริหารเงินรายได้ของสถาบัน จากการลงทุนโดยคำนึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและต้องแสดงให้เห็นถึงกลไกและกระบวนการปรับรูปแบบการบริหารเงินรายได้จากทุกหน่วยงานเพื่อนำไปลงทุนในภาพรวมของสถาบัน
          3. ทบทวน และปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ค่าเป้าหมายข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) ที่เกี่ยวข้อง
         4. จัดทำรายละเอียดโครงการ กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์ที่สะท้อนถึงกลไกการบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
         5. ให้ส่งข้อมูลไปยังกองยุทธศาสตร์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565          
 
เอกสารแนบ

979
VIEWS
0
0
0

ดาวน์โหลดล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.